Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Úřad městyse

- V čele úřadu je starosta.
- Úřad řídí prostřednictvím vedoucího úřadu.
- Pracovníci úřadu městyse jsou zaměstnanci městyse Červené Pečky ve smyslu zákoníku práce.
- Činnost úřadu městyse zabezpečuje kancelář starosty, správní úsek, ekonomický a majetkový úsek, technický úsek.
- Starosta městyse jedná jménem městyse a je k tomuto jednání oprávněn zmocnit další pracovníky úřadu.
- Počet pracovníků úřadu schvaluje v souladu se zákonem zastupitelstvo městyse.
- Funkci statutárního orgánu zaměstnavatele vykonává vedoucí úřadu, který je nadřízeným všech pracovníků úřadu.
- Vedoucí úřadu přímo řídí a kontroluje činnost úseků, je odpovědný za plnění úkolů  úřadu městyse v samostatné působnosti i přenesené působnosti starostovi. Je oprávněn v rozsahu svých rozhodovacích pravomocí též jednat a podepisovat rozhodnutí a opatření. Je zodpovědný za přípravu a dodržování rozpočtu v jednotlivých kapitolách. Je oprávněn svěřit konkrétní odpovědnost podřízenému pracovníkovi. Zúčastňuje se zasedání Zastupitelstva městyse s hlasem poradním.
- Úřad zřizuje jako své zvláštní orgány komise. Ustavuje je zastupitelstvo na návrh starosty městyse. Jedná se o komisi technickou; komisi veřejného pořádku a ekologie; komisi školskou, kulturní a sociální, redakční radu čtvrtletníku.
- Úseky úřadu městyse zajišťují činnosti v oblasti samostatné i přenesené působnosti, které pro ně vyplývají z obecně závazných právních předpisů, organizačního řádu, vnitřních předpisů úřadu městyse a jimiž je pověří zastupitelstvo, starosta a vedoucí úřadu.
- Úseky jsou povinny vzájemně spolupracovat v rozsahu své působnosti a kompetence a poskytovat si informace o činnostech, které zajišťují.
- Správní úsek zabezpečuje: organizaci voleb, referenda, zajišťování matričních agend, ověření podpisů a kopií listin, evidenci obyvatel, spisovnu, zajišťování operací s peněžními hotovostmi a ceninami, správa budov městyse, materiálně - technické zabezpečení úřadu městyse, poskytování informací žadatelům, agendu CZECHPOINT, vedení inkaso poplatků ze psa, svozu odpadu, stočného a vodného v budovách městyse, poplatky za znečišťování ovzduší a za zvláštní užívání veřejného prostranství, zápisy z jednání zastupitelstva městyse a usnesení, agendu zřízených komisí úřadu městyse.
- Ekonomický a majetkový úsek zabezpečuje: rozpočet městyse, daně a poplatky, účetní a mzdová evidence, hospodaření s pozemky, pronájem nebytových prostor a pozemků městyse, smlouvy ( pracovní, nájemní, kupní, darovací), agendu komunálního, nebezpečného a velkoobjemového odpadu, agendu starosty a vedoucího úřadu, historický majetek a restituce, evidence movitého a nemovitého majetku městyse, inventury majetku městyse, vymáhání pohledávek od fyzických a právnických osob.
- Technický úsek zajišťuje: údržbu veřejných pozemků městyse ( sekání trávy, údržba vodotečí, rybníků, dřevin a keřů, odklizení sněhu); běžnou údržbu budov městyse a jejich zařízení; provoz, obsluhu a údržbu víceúčelového hřiště; provoz, obsluhu a údržbu veřejného osvětlení; na základě smlouvy o využití dopravních mechanismů údržbu veřejných cest v majetku městyse ( obsekávání, shrnování sněhu); dle potřeby ÚM přepravu materiálu, odpadu a vody; provoz a údržbu dopravních a pomocných mechanismů; dohled nad činností veřejného hydrantu s pitnou vodou.

A picture
A picture